แชร์ข้อความนี้

พญ. อัญชลี

เสนะวงษ์

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. อัญชลี

เสนะวงษ์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2559
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์