แชร์ข้อความนี้

พ.ญ. อนรรฆวรรณ

อิงประสาร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พ.ญ. อนรรฆวรรณ

อิงประสาร

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีวิทยา เมื่อปี พ.ศ.2557