แชร์ข้อความนี้

พญ. อัมพร

สันติงามกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. อัมพร

สันติงามกุล

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์ & อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2547