แชร์ข้อความนี้

พญ. อมรรัตน์

ภูอร่ามวัฒนา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. อมรรัตน์

ภูอร่ามวัฒนา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2544
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2550