แชร์ข้อความนี้

นพ. อำนวย

ศิริโสภา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อำนวย

ศิริโสภา

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล , 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2558