แชร์ข้อความนี้

นพ. จงสวัสดิ์

ภูติรัตน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. จงสวัสดิ์

ภูติรัตน์

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
สาขาศัลยศาสตร์ & สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2522
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ , 2528
  • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงเวชศาสตร์การบิน หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงเวชศาสตร์การบิ , 2535