แชร์ข้อความนี้

นพ. อลงกรณ์

ใจอิ่มสิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อลงกรณ์

ใจอิ่มสิน

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาประสาทศัลยศาสตร์ & สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2538
  • วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทศัลยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2543
  • Neurosurgery at Department of Neurosurgery, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, Germany