แชร์ข้อความนี้

นพ. อัครพร

ดีประเสริฐวิทย์

นพ. อัครพร

ดีประเสริฐวิทย์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมตับและระบบทางเดินน้ำดี

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บันฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2548 , 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ ปี พ.ศ.2554
  • , 2545