แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. อัครพล

มุ่งนิรันดร์

รศ.นพ. อัครพล

มุ่งนิรันดร์

ความชำนาญ
สาขากุมารศัลยศาสตร์ & สาขาศัลยศาสตร์
สาขากุมารศัลยศาสตร์, สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว & สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารศัลยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2544