แชร์ข้อความนี้

นพ. เอกราช

เหลืองดวงโรจน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. เอกราช

เหลืองดวงโรจน์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อ 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ. 2549