แชร์ข้อความนี้

นพ. เอกพล

ตั้งมานะสกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. เอกพล

ตั้งมานะสกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูก - เท้า และข้อเท้า

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2549
  • ประกาศนียบัตรการผ่านอบรมหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2558
  • ประกาศนียบัตรการผ่านอบรมผู้เชี่ยวชาออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2557