แชร์ข้อความนี้

นพ. อดิศร

อักษรภูษิตพงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อดิศร

อักษรภูษิตพงศ์

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555