แชร์ข้อความนี้

นพ. อดิศักดิ์

นิธิเมธาโชค

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อดิศักดิ์

นิธิเมธาโชค

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล , 2552
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  , 2545