แชร์ข้อความนี้

พญ. โสภิตา งามวงษ์วาน

โสภิตา งามวงษ์วาน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. โสภิตา งามวงษ์วาน

โสภิตา งามวงษ์วาน

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2556
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบหายใจ เมื่อปี พ.ศ. 2559