แชร์ข้อความนี้

พญ. เบญจพร

กอตระกูลสิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. เบญจพร

กอตระกูลสิน

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียนรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรสาขาอยุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2560