แชร์ข้อความนี้

พญ. เจน

อารีจันทวัฒน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. เจน

อารีจันทวัฒน์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2553
  • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์(ตจวิทยา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2558
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อปี พ.ศ. 2559