แชร์ข้อความนี้

ทพญ. เจกิตาน์

แจ้งดอนไพร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

ทพญ. เจกิตาน์

แจ้งดอนไพร

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2558
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีพ.ศ.2561