แชร์ข้อความนี้

พญ. อุมาวรรณ

วิระพรสวรรค์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. อุมาวรรณ

วิระพรสวรรค์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2554