แชร์ข้อความนี้

พญ. อุทัยวรรณ

คงคณิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. อุทัยวรรณ

คงคณิน

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2559
  • ประกาศนียบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2561