แชร์ข้อความนี้

นพ. อัครวิชญ์

งามเอกเอื้อ

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. อัครวิชญ์

งามเอกเอื้อ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2558