แชร์ข้อความนี้

พญ. อวยพร

ชีวะถาวร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา & สมิติเวช ชลบุรี

พญ. อวยพร

ชีวะถาวร

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขากุมารเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์ จากแพทยสภา