แชร์ข้อความนี้

ทพญ. อรวรรณ

อภิทนาพงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

ทพญ. อรวรรณ

อภิทนาพงศ์

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ปริทันตวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2550
  • Certificate Course in Oral Implantology At Detalis Vejthani Hospital, Thailand 2001