แชร์ข้อความนี้

พญ. หทัยรัตน์

ลาวัณย์รัตนากุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. หทัยรัตน์

ลาวัณย์รัตนากุล

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ.2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจกษุวิทยา เมื่อปี พ.ศ.2553