แชร์ข้อความนี้

พญ. สุวภรณ์

เงินแย้ม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. สุวภรณ์

เงินแย้ม

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัติผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2559