แชร์ข้อความนี้

พญ. สุภามาศ

เติมมงคลชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. สุภามาศ

เติมมงคลชัย

ความชำนาญ
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2554
  • American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine, 2010