แชร์ข้อความนี้

พญ. สุภาพร

เลิศสว่างวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. สุภาพร

เลิศสว่างวงศ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2539
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤติ ปี พ.ศ.2553