แชร์ข้อความนี้

พญ. สุทธนารัตน์

อภิวันทนา

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. สุทธนารัตน์

อภิวันทนา

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559