แชร์ข้อความนี้

นพ. สุชเยศร

พุ่มจันทน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. สุชเยศร

พุ่มจันทน์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
Laparoscopic - Minimally Invasive Surgery
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรอนุสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล้ก เมื่อปี พ.ศ. 2553