แชร์ข้อความนี้

นพ. สิริเอก

คงแสงดาว

นพ. สิริเอก

คงแสงดาว

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี 2556