แชร์ข้อความนี้

พญ. สลิล

สมุทรรังสี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. สลิล

สมุทรรังสี

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2558
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์