แชร์ข้อความนี้

นพ. สมชาย

เย็นประเสริฐ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. สมชาย

เย็นประเสริฐ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขานิติเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2558