แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ศิริ์นุช

เพ็ชรเจริญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

ทพญ. ศิริ์นุช

เพ็ชรเจริญ

ความชำนาญ
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมประดิษฐ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2554
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ เมื่อปี พ.ศ.2559
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง เมื่อปี พ.ศ.2561