แชร์ข้อความนี้

นพ. วีระ

ชุติวณิชยกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. วีระ

ชุติวณิชยกุล

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2530
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ปี พ.ศ. 2537