แชร์ข้อความนี้

นพ. วีรยศ

วงศ์บุญมี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. วีรยศ

วงศ์บุญมี

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เมื่อปี พ.ศ.2560
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เมื่อปี พ.ศ.2562