แชร์ข้อความนี้

นพ. วิทู

จันทร์วิเมลือง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. วิทู

จันทร์วิเมลือง

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
จักษุวิทยา - ต้อหิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 25551