แชร์ข้อความนี้

นพ. วราวุฒิ

เกรียงบูรพา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. วราวุฒิ

เกรียงบูรพา

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ.2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ เมื่อปี พ.ศ. 2555