แชร์ข้อความนี้

พญ. วรรณิภา

สุวรรณเครือ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. วรรณิภา

สุวรรณเครือ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เมื่อปี พ.ศ. 2556