แชร์ข้อความนี้

นพ. ยุทธนา

ของทิพย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ยุทธนา

ของทิพย์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณทิต คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูตินรีเวชวิทยาเมื่อปี พ.ศ. 2557
  • ต่อยอดเฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา พ.ศ.2558-2560