แชร์ข้อความนี้

นพ. มีชัย

ปรีชาพลสิทธิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. มีชัย

ปรีชาพลสิทธิ์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ.2559
  • ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลยศัลยกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2559-2560