แชร์ข้อความนี้

นพ. มั่นจิตต์

ณ สงขลา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. มั่นจิตต์

ณ สงขลา

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ เมื่อปี พ.ศ. 2559