แชร์ข้อความนี้

พญ. ภาภัค

วงศ์พิพิธ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. ภาภัค

วงศ์พิพิธ

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2538