แชร์ข้อความนี้

นพ. ภาณุพงศ์

บำรุงจิตต์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. ภาณุพงศ์

บำรุงจิตต์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อายุรกรรม - ประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2559