แชร์ข้อความนี้

พญ. ภรณี

กนกโรจน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. ภรณี

กนกโรจน์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปเมื่อปี พ.ศ. 2557
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เมื่อปี พ.ศ. 2559