แชร์ข้อความนี้

พญ. พุทธิพร

แพรกสมุทร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. พุทธิพร

แพรกสมุทร

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2558
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี พ.ศ. 2562