แชร์ข้อความนี้

พญ. พาวรรณ

ลิ้มวรพิทักษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. พาวรรณ

ลิ้มวรพิทักษ์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2558