แชร์ข้อความนี้

นพ. พัชร

โกฉัยพัฒน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. พัชร

โกฉัยพัฒน์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2562