แชร์ข้อความนี้

พญ. พลิตถิยา

สินธุเสก

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. พลิตถิยา

สินธุเสก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ เมื่อปี พ.ศ. 2555