แชร์ข้อความนี้

ทพ. พร้อมเทพ

ตระกูลวงศ์งาม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

ทพ. พร้อมเทพ

ตระกูลวงศ์งาม

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาตรบัณทิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2549
  • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปีพ.ศ.2555