แชร์ข้อความนี้

นพ. พรเทพ

อมรฤทธิ์วณิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. พรเทพ

อมรฤทธิ์วณิช

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2556
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2562