แชร์ข้อความนี้

พญ. อัจจิมา

สูงสถิตานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. อัจจิมา

สูงสถิตานนท์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาชาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560